Gondolkodó
Vallás Hitek és vallások

Páduai Szent Antal élete

Susan Horvath

A szegények pártfogója

Páduai Szent Antal


Miért gyújtanak gyertyát minden kedden Szent Antal szobra előtt?
Szent Antal ugyanis keddi napon halt meg és erről emlékezünk meg a gyertyagyújtással.
Szent Antalt sem azért tiszteljük, mert minden kérésünket teljesíti. Ez így nem is igaz. Legnagyobb ajándéka számunkra: Krisztus-követő élete.

Trombitaharsogás, üdvrivalgás, énekszó keveredik a portugáliai Kolmbra városának utcáin. 1220. Tavaszán vagyunk és hatalmas körmenet indul a templom irányába. Zászlók lengedeznek, páncélba öltözött lovasok haladnak a menet élén. Egy díszes kocsin öt koporsó látható. Vajon kiknek a holttestét tartalmazzák a koporsók? Gazdag fejedelmeket, világszép asszonyokat takar a szemfedő? Öt egyszerű ferences pap holttestét kísérik ilyen ünnepélyességgel. Vajon miért?
Mert az egyik mohamedán pasa nem tűrte, hogy olyan lelkesen hirdetik az evangéliumot. Ezért mind az öt atyát lefejeztette. A hívő nép nagy tisztelettel nézi a vértanúk koporsóit. Közelében áll Don Ferrando a fiatal kanonok és láthatóan nagyon elgondolkozik. Visszatekint eddigi életére. Ugyan mit tett ő Isten országáért? Ezek a buzgó hithirdetők életüket áldozták érte. Lassan benne is érlelődni kezd az elhatározás: követni példájukat, folytatni munkájukat!

Néhány esztendővel később az afrikai Marokkóban találkozunk újra vele. Most már ő is a ferences atyák barna ruháját hordja és így indul a mohamedánok közé. Nemcsak életét, de nevét is megváltoztatta. Az előkelő Fernandót az Antal névvel cserélte fel. Éveken át nagy buzgósággal készült feladatára. Istennek azonban más tervei vannak vele. Megérkezése után néhány nappal megbetegszik és mire fölgyógyul olyan gyenge, hogy járni sem tud. Előljárói hazarendelik. Útközben viharba kerülnek és hajójuk Sziciliában vetődik partra. Itt értesül arról a gyűlésről, amit Assisi Szent Ferenc hívott össze.

Ő is elmegy, hogy szemtől szembe láthassa a szent rendalapítót. Társai nem sokat hererítenek rá, hiszen olyan rossz bőrben van, hogy mindenkiben csak szánalmat ébreszt. Végre az egyik kolostor előljárója magával viszi. Ott a legutolsó munkákat bízzák rá és mindenki együgyűnek tartja a szótlan barátot. Csak akkor lepődnek meg, amikor egy különös eset folytán kiderült tudománya.

Egy fiatal atya éppen újmiséjét akarta bemutatni. Az ünnepi szónok váratlanul megbetegedett és a kolostor tagjai közül senki sem mert készület nélkül a szószékre lépni. Ekkor a kolostor előljárója valami különös sugallatra Antalhoz fordult és megkérdezte:
- Nem vállalnád el a szónoki tisztet?
Antal beleegyezően bólintott és rövid fohász után a szószékre lépett. Rendtársai csodálkoztak bátorságán és valamennyien kudarcra számítottak. Várakozásukban azonban alaposan csalódtak. Antal olyan bölcsen beszélt a papi szolgálatról, hogy ámulatba ejtette hallgatóit. Mikor lelépett a szószékről, mindenki úgy vélte, Isten rendkívüli szónokkal ajándékozta meg Szent Ferenc rendjét. Meg is bízták, hogy városról városra járva prédikáljon az embereknek. Beszédei hallatára megteltek a templomok, megtértek a bűnösök. Mikor pedig nem fértek be a templomba, Antal a piactereken tartotta beszédeit.

Így folytatta ezt éveken át, de lassan megfogyatkozott ereje.
Ekkor Pádua városában telepedett le é csak itt prédikált. Ha meggyengült szíve meg is akadályozta az igehirdetésben, azért minden úton-módon szolgálni  igyekezett Isten népét.

Élt abban az időben Verona városában egy Ezzelinó nevű zsoldosvezér. Kegyetlen ember volt, sok ártatlan vér tapadt kezéhez. Városokat gyújtott fel és mitsem törődött a pápa fenyegetéseivel. Mikor ezt Antal megtudta, elhatározta, hogy fölkeresi a kegyetlen vezért. Ezzelinó katonái társaságában fogadta a híres barátot. Antalt nem ijesztették meg a fegyveresek és bátran, keményen megmondta az igazságot.
- Vajon meddig akarsz még dacolni Istennek, te kegyetlen zsarnok?
Vagy talán azt hiszed, hogy Isten nem hallja az ártatlan emberek jajkiáltását? Jaj neked, ha nem változtatsz bűnös életeden!

A teremben tartózkodó zsoldosok kardjukhoz kaptak, hogy végezzenek a vakmerő pappal. Ezzelinó leintette őket. Úgy meghatották a barát szívből jövő szavai, hogy megadta magát. Letérdelt Szent Antal előtt és ígéretet tett élete megjavítására.

Ez volt Szent Antal utolsó útja. Ettől kezdve nem hagyta el a kedves Páduát, mert a betegség egyre inkább elhatalmasodott rajta. Nehezen kapott levegőt és ezért az egyik fa lombjai között helyezték el a függőágyban. Ekkor már a város közelében egy gazdag tisztelőjének kastélyában lakott. Itt jobb volt a levegő.

Mikor közeledni érezte halálát, arra kérte társait, hogy vigyék vissza Páduába, ott szeretne meghalni. Útnak is indultak, de csak a város széléig értek. Itt felvette a betegek szentségét és közben Mária hálaénekét imádkozta:

Magasztos ének zendül szívemben,
Ujjongó dal megváltó Istenemnek,
Ki szemre vette szolgáló cselédjét,
S boldogja lettem minden nemzeteknek.


Mosolyogva költözött át a mennyei hazába, hogy találkozzon azzal a Jézussal, akit egész életében hirdetett.

Az elmúlt században egy francia lelkipásztor, Szent Antal nagy tisztelője, fölállította templomában szobrát és alatta egy perselyt helyezett el ezzel a felirattal: Szent Antal kenyere. Ami pénz összegyűlt, kiosztotta a szegényeknek. Példája azóta elterjedt az egész világon. Ez a magyarázata, hogy minden templomban megtaláljuk Szent Antal szobrát és a perselyébe dobott pénzt a rászorulóknak ajándékozzuk. Elsősorban tehát nem a pénzünkkel, hanem a szegények iránti szeretetünkkel nyerjük el kéréseink teljesülését.

 

Forrás: György Attila Jöjj, kövess engem

4.62 
/ 26 szavazat - [3 hozzászólás]


Tojás 2008.01.18. 00:00
És az is érdekes, hogy IX. Gergely pápa mindössze tizenegy hónappal halála után, 1232-ben avatta szentté.
Sírja a padovai Szent Antal-bazilikában található, mely híres zarándokhellyé vált. Nagyon jó lenne egyszer eljutni oda!
Susan Horvath 2008.01.18. 23:30
Köszönöm a felvilágosítást. Nem tudtam, mikor avatták szentté, de érdekes, hogy meg kell várni valakinek a halálát, olyanoknak, akik életükben is szentként viselkedtek.
Remélem, sikerül eljutnia a zarándokhelyre Szent Antal sírjához. Amit nagyon szeretne valaki, állítólag teljesül előbb-utóbb. Sok szerencsét hozzá!
Vackor 2008.01.20. 17:31
Most már nagyon szigorú szabályai vannak a szentté és boldoggá avatásnak, bizonyítani kell, hogy tényleg szent életű volt az illető. Bár azt olvastam, hogy kivételként II. János Pál pápa szentté avatásával kapcsolatban, mint Teréz anya esetében másként történhet az eljárás, mert XVI. Benedek pápa felmentést adott az alól, hogy a halál utáni öt éven belül nem lehet megkezdeni a szentté avatási eljárást. Az öt éves várakozási időnek az a magyarázata, hogy a halál után közvetlenül mindig nagy fellelkesülés tapasztalható, ennek le kell ülepednie, mert csak utána derül ki, hogy a szentség mennyire élő és időtálló. Ha belegondolunk, ez végülis jogos időkorlátnak tűnik.


 A hozzászóláshoz be kell jelentkezni!     Regisztráció